Naše společnost GDPR a zásady používání souborů cookie

Tyto zásady GDPR a souborů cookie vysvětlují, jak naše organizace používá osobní údaje, které od vás shromažďujeme, když používáte naše webové stránky a služby.
Zpracování osobních údajů se řídí zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Témata

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje spravuje společnost Cyberstar sro (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“), která má oprávnění od Národní banky České republiky jako malá platební instituce v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb. . o platebním styku.

Na koho se můžete obrátit, pokud máte nějaké dotazy týkající se zpracování osobních údajů?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se GDPR a/nebo zásad používání souborů cookie naší společnosti, údajů, které o vás uchováváme, nebo byste chtěli uplatnit některé ze svých práv na ochranu údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní údaje správce:

Cyberstar s.r.o., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha, Česká republika

ID číslo: 07717261

e-mail: [email protected]

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, včetně žádostí o uplatnění svých zákonných práv, obraťte se na DPO. Použijte prosím níže uvedené údaje:

 

Kontaktní údaje DPO:

KOPEČNÝ & PARTNERS s.r.o., Stará 98/18, 602 00 Brno, Česká republika, Mgr. Bc. Petra Juřátková, e-mail: [email protected].

Kdo je subjekt údajů?

Hlavně:

 • Zákazník
 • Potencionální zákazník
 • Návštěvník stránek (ve vztahu ke cookies)
Jaké údaje shromažďujeme?

Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje pouze ze zákonných důvodů, správně a transparentně. Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze pro zamýšlený účel. Tyto informace uchováváme bezpečně tak dlouho, jak to vyžaduje zákon.
Pokud jste zákazníkem, naše společnost zpracovává veškeré osobní údaje, které jí sdělíte v souvislosti s uzavřením, trváním a ukončením smlouvy mezi vámi a námi v jakékoli formě, zejména tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, pohlaví,
 • V případě OSVČ – firma IČ osoby, DIČ osoby, sídlo/místo podnikání
 • Telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa (pokud se liší od trvalého bydliště),
 • číslo občanského průkazu, včetně platnosti občanského průkazu nebo jiného dokladu, na jehož základě lze ověřit totožnost subjektu údajů
 • Kopie občanského průkazu
 • IP adresa, cookies
 • Politická expozice Subjektu údajů a další konkrétní informace vyžadované platnou legislativou
 • Zdroj příjmů, forma podnikání
 • Čísla bankovních účtů, kreditních karet a historie plateb
 • Údaje o majetkové situaci Subjektu údajů
 • další osobní údaje nezbytné pro posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební disciplíny subjektu údajů,
 • Záznamy o komunikaci se Subjektem údajů.

Pokud jste pouze potenciálním zákazníkem, naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, které jí sdělíte v souvislosti s uzavřením případné smlouvy mezi Vámi, a to zejména tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo
 • telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa (pokud se liší od trvalého bydliště)
Jak shromažďujeme vaše údaje?

Většinu údajů, které shromažďujeme, poskytujete přímo naší společnosti. Údaje shromažďujeme a zpracováváme, když:

• Zaregistrujte se online nebo si objednejte některý z našich produktů nebo služeb.
• Dobrovolně vyplňte zákaznický průzkum nebo poskytněte zpětnou vazbu na kterékoli z našich nástěnek nebo e-mailem.
• Podepište smlouvu s naší společností.
• Používejte nebo prohlížejte naše webové stránky prostřednictvím souborů cookie vašeho prohlížeče

Naše společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje, které nám jakýmkoli způsobem sdělíte nebo které sdělíte zpracovateli naší společnosti.
Naše Společnost je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb Subjektu údajů v rozsahu údajů získaných naší Společností (nebo naším zpracovatelem) z veřejně přístupných zdrojů nebo od třetích osob v souvislosti s uzavřením, trváním, a ukončení Smlouvy mezi Subjektem údajů a naší Společností, například:

• Sociální média
• Seznamy údajů o sankcích a PEP
• Veřejné rejstříky
• Poskytovatelé informací třetích stran za účelem ověření poskytnutých informací o vás

Z jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

• s vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů,
• k plnění smluv, jichž jste smluvní stranou, nebo k přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy,
• za účelem plnění zákonných povinností, které se na naši společnost vztahují, zejména povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů,
• pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany

Osobní údaje lze také použít jako důkaz.

Vytváříme kopie dokladů totožnosti?

V souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je naše společnost oprávněna zpracovávat rodné číslo a pořizovat, uchovávat a zpracovávat kopie dokladů totožnosti. .

Jak budeme používat vaše údaje?

Naše společnost shromažďuje vaše údaje pro následující účely:

• identifikace subjektu údajů,
• ověření osobních údajů Subjektu údajů,
• Posouzení žádosti subjektu údajů o poskytnutí služby Správcem|
• profilování subjektu údajů,
• využití osobních údajů Subjektu údajů za účelem profilování následné obchodní nabídky,
• vytvořením souboru informací o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Subjektu údajů a umožnění opakovaného posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Subjektu údajů,
• Zajištění vzájemné informovanosti o bonitě, důvěryhodnosti a platební disciplíně Subjektu údajů a umožnění (i opakovaného) posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební disciplíny Subjektu údajů
• plnění smlouvy mezi naší společností a subjektem údajů,
• dodržování zákonných povinností naší společnosti nebo třetích stran,
• prevence podvodů,
• Zákaznická podpora
• ochrana oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích stran,
• Uplatňování zákonných práv a povinností ze smluvního vztahu mezi naší Společností a Subjektem údajů
• Zasílání obchodních sdělení.

Předáváme osobní údaje třetím stranám?

Na základě uděleného souhlasu, v souvislosti s plněním povinností stanovených příslušnými právními předpisy nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných našich zájmů, je naše společnost oprávněna předávat osobní údaje třetím osobám.
Mezi příjemce osobních údajů patří zejména zpracovatelé, jako jsou:

• poskytovatelé IT služeb,
• poskytovatelé spisových a archivačních služeb,
• poskytovatelé významných činností (outsourcing),
• advokáti, notáři, exekutoři,
• poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
• a více.

Mezi příjemce osobních údajů dále patří zejména úvěrové registry a další správci (poskytovatelé), zejména banky a platební instituce.
Podrobné specifikace zpracovatelů a dalších příjemců Vám sdělíme na Vaši žádost.
Naše společnost si dovoluje upozornit, že neneseme odpovědnost za zpracování osobních údajů třetími stranami, které jsou v pozici správce. Při takovém zpracování osobních údajů budou uplatněny zásady ochrany osobních údajů této třetí osoby v pozici správce.
Naše společnost nebude předávat osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím či orgánům, pokud k tomu nedáte svůj souhlas nebo k tomu nejste povinni zákonem.

Zpracováváme osobní údaje pomocí profilování nebo automatizovaného rozhodování?

Naše Společnost zpracovává osobní údaje systematicky a automatizovaně, zejména při posuzování Vaší bonity využíváme profilování, kterým se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich využití k posouzení některých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby.

Jak uchováváme vaše data?

Naše společnost respektuje příslušné právní normy pro bezpečnost IT, abychom zajistili bezpečnost dat a systémů a sledovali jejich dodržování, zavádíme vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající danému riziku.

Zpracováváme údaje pro marketingové účely?

Naše společnost by vám ráda zasílala informace o našich produktech a službách, o kterých si myslíme, že by se vám mohly líbit. U některých našich produktů využíváme služeb třetích stran, které mohou vyžadovat, abychom s nimi sdíleli informace, které se vás týkají, abychom vám mohli poskytovat služby a produkty prezentované na našich webových stránkách. Na všechny naše poskytovatele a servisní partnery se vztahují stejné povinné požadavky GDPR na ochranu vašich údajů.
Pokud jste souhlasili se zasíláním marketingu, můžete se kdykoli později odhlásit.
Máte právo kdykoli zabránit naší společnosti, aby vás kontaktovala pro marketingové účely nebo předávala vaše údaje třetím stranám související s produkty poskytovanými naší společností.
Pokud si již nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely, zašlete nám prosím e-mail na adresu [email protected] a my naši žádost okamžitě zpracujeme.

Jaká jsou vaše práva na ochranu údajů?

Naše společnost by se ráda ujistila, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má nárok na následující:

• požádat naši společnost o přístup k osobním údajům, které zpracováváme,
• Požádejte naši společnost o kopii vašich osobních údajů,
• Požadovat po naší Společnosti potvrzení zpracovávaných osobních údajů, zejména účel zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, dobu zpracování/uchovávání osobních údajů, informace o zdrojích osobních údajů, automatizované rozhodování tvorba, včetně profilování,
• Požádejte naši Společnost o opravu, resp. doplnění nepřesností,
• Požadovat po naší Společnosti výmaz osobních údajů námi zpracovávaných, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou námi zpracovávány nezákonně,
• požádat naši společnost o omezení zpracování vašich osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR,
• přenositelnost vašich osobních údajů,
• Vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

Pokud se domníváte, že naše společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s vašimi právy nebo právními předpisy, můžete:

• Požádejte naši společnost o vysvětlení,
• požadovat odstranění protiprávního stavu,
• Podejte stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud podáte žádost, máme až 30 dní na to, abychom vám odpověděli. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás:
Napište nám: [email protected]
Vezměte prosím na vědomí, že většina informací, které shromažďujeme, je součástí naší zákonné povinnosti, a pokud se rozhodnete odmítnout sdílení určitých informací s naší společností, může to způsobit ukončení našich služeb pro vás.

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači za účelem shromažďování standardních informací internetového protokolu a informací o chování návštěvníků. Když navštívíte naše webové stránky, můžeme od vás automaticky shromažďovat informace prostřednictvím souborů cookie nebo podobné technologie.

Pro další informace navštivte allaboutcookies.org.

Jak používáme soubory cookie?

Naše společnost používá soubory cookie řadou způsobů, jak zlepšit vaši zkušenost na našich webových stránkách, včetně:

• Ponechání přihlášení
• Pochopení toho, jak používáte naše webové stránky
• Ve spojení s Google Analytics
• Zabezpečení transakcí pomocí CSRF tokenů
• Zabezpečení transakcí a přihlášení pomocí SMS kódů

Jaké typy souborů cookie používáme?

Existuje celá řada různých typů souborů cookie, naše webové stránky však používají:

• Funkčnost – Naše společnost používá tyto soubory cookie, abychom vás na našich webových stránkách rozpoznali a zapamatovali si vaše dříve zvolené preference. Ty mohou zahrnovat jazyk, který preferujete, a místo, kde se nacházíte. Používá se kombinace souborů cookie první a třetí strany.
• Reklama – Naše společnost používá tyto soubory cookie ke shromažďování informací o vaší návštěvě našich webových stránek, obsahu, který jste si prohlíželi, odkazech, které jste sledovali, a informací o vašem prohlížeči, zařízení a vaší IP adrese. Naše společnost někdy sdílí některé omezené aspekty těchto údajů s třetími stranami pro reklamní účely. Můžeme také sdílet online údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie s našimi reklamními partnery. To znamená, že když navštívíte jinou webovou stránku, může se vám zobrazit reklama na základě vašich vzorců procházení na našem webu.
• Google Analytics – tyto cookies jsou spravovány třetími stranami a naše společnost nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Chcete-li změnit nastavení souborů cookie nainstalovaných službou Google Analytics, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jak spravovat soubory cookie?

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby nepřijímal soubory cookie, a výše uvedená webová stránka vám poradí, jak soubory cookie z vašeho prohlížeče odstranit. V několika případech však nemusí některé z funkcí našich webových stránek v důsledku toho fungovat.
Datum poslední aktualizace: 1/12/2023